Politiattester

Krav om politiattest i Reinsvoll IF
Bakgrunn

”Norsk idrett skal være et trygt sted å være for alle. Idrettsstyret har derfor vedtatt at alle idrettslag plikter å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemning.”

I Reinsvoll Idrettsforening blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver, som muliggjør overgrep, for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemning skal fremskaffe politiattest. Trenere, instruktører og lagledere som skal ha direkte kontakt med mindreårige eller mennesker med utviklingshemning, vil alltid være omfattet av ordningen.

Dette gjøres i samråd med:
Kurt Magne Huuse
E-post: Kurt.Magne.Huuse@oppland.org
Telefon: 913 37882
eller hans stedfortreder:
Asgeir Brennengen
E-post: asgebre@online.no
Telefon: 91182958
Begge representanter har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til. Kurt fører liste over hvem som er avkrevd attest, at den er fremvist og dato for fremvisning. Det skal innhentes ny attest når den gjeldende er 3 år gammel.
Søknadsprosedyre
Den som plikter å fremlegge en politiattest til idrettslaget, skal selv sende søknaden til politiet. Dette kan gjøres elektronisk eller per alminnelig post. Før vedkommende kan søke om en politiattest må han/hun få en bekreftelse fra Kurt (evnt. Asgeir) på at det foreligger et behov for politiattest. Dette skjemaet, som kan lastes ned nedenfor, skal vedlegges søknaden.
Bekreftelse på formål med politiattest

Innhenting på en-to-tre:
1: Kurt(evnt Asgeir) påfører søknaden informasjon om personen det søkes om politiattest for, navn på idrettslaget, samt hvilken stilling vedkommende skal ha/hvilken oppgave vedkommende skal utføre. Kun fødselsdato skal påføres. Det ferdig utfylte skjema overleveres/scannes og sendes til den søknaden gjelder for, som sender søknaden til politiet.
Er søker over 18 år kan vedkommende skanne inn bekreftelsen fra idrettslaget, og vedlegge dette i en elektronisk søknad om politiattest
https://attest.politi.no/

På papir: Er søker under 18 år, eller av andre grunner ikke kan eller ønsker å søke elektronisk, kan følgende skjema benyttes:
Søknad om politiattest – bokmål
Søknad om politiattest – nynorsk

Skjemaet sendes til :
Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester Postboks 113, 9951 Vardø
2: Politiet sender attesten i retur til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til idrettslaget.
3: Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til Kurt (eller stedfortreder).
Reinsvoll IF skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.
Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemning.

Med vennlig hilsen
Styret i Reinsvoll IF
Du kan lese mer om ordningen,
og hvordan den håndteres på http://www.idrett.no/politiattest