Om Klubben

REINSVOLL IDRETTSFORENING

 

                             75 ÅR

 

                        1918  –  1993

 

         ———————————–

 

 

Foreningen ble stiftet 27.oktober 1918 under navnet «ØRN». Navnet ble kort etter forandret til «ØRNEN» etter ønske fra Norges Idrettsforbund.Ørn’s første formann var Lars Østlien med Sigurd Rosseland, Christian Aas, Mauritz Fæstad og Juul Sæther som styremedlemmer. Med til stifterne var også David Sæther, Petter Østlien, Hans Østlien og Olaf Sælid.Navnet Ørnen ble beholdt til 11.juni 1932 da foreningen ble døpt Reinsvoll Idrettsforening.Da foreningen feiret 40 år, ble de dalevende stifterne utnevnt til æresmedlemmer.I disse 75 år har følgende hatt formannsvervet:Lars Østlien, David Sæther, Ove Berge, Ellef Sæther, Kåre Holmen, H.Vikshagen, M.Nyseth, Ole Bråthen, Wilhelm Petterson, Paul Johansen, H.Johansen, Bjørn Østlien, Ivar Hagen, Paulus Berger, Kolbjørn Amundstuen, Arne Gonstad, Kristian Brennengen, Sverre Nordengen, Roar Schytte, Gunnar Rognli, Unni Torkehagen, Asbjørn Sveen og Jørgen Pellegård.

Styret i jubileumsåret har følgende sammensetning:

 

Formann         :  Jørgen Pellegård

Nestformann     : Gunnar Rognli

Kasserer        : Magne Harald Kvikstad

Sekretær        : Asgeir Brennengen

Styremedl.      : Arild Hagen        (ski)

 »    »         : Bjørn Bakke        (fotball)

 »    »         : Jens Laursen       (turn)

1.vararep.      : Finn Roger Myhre

2.vararep.      : Sigmund Sangnæs

 

 

Foreningens lover ble revidert i 1977.Etter at håndballgruppa ble nedlagt i 1990, etter å ha slitt tungt noen år, står vi tilbake med 3 undergrupper.

Dette er fotball, turn og ski.I 1992 ble det utarbeidet ny logo for Reinsvoll Idrettsforening. (Se forsiden). Vi har siden forrige jubileum gått til anskaffelse av premieskap, kopimaskin og telefon. Dette er plassert i møterommet på Reinsvoll Ungdomsskole.I anledning 75-års jubileumet har vi laget en egen jubileumspin i et antall av 500 stk.

IDRETTSANLEGG

REINSVOLL IDRETTSPLASS  ÅKLEVOLL

Straks foreningen ble stiftet i 1918, ble det igangsatt arbeid for å skaffe en idrettsplass. Flere muligheter ble vurdert, men tilslutt ble den tomt valgt hvor idrettsplassen ligger i dag.Arbeidet med å rydde og planere banen kunne nå settes igang.Selv om foreningen hadde skaffet en del penger i kassa  ved bassarer o.l, måtte det meste av arbeidet utføres på dugnad.Ved felles innsats ble banen noenlunde satt istand. Kravene den gang var ikke så store. Men årene gikk, og med det økte kravene. Høsten 1933 ble det derfor søkt staten om bidrag til utvidelse av banen. En del penger ble bevilget og arbeidet ble satt igang. Våren 1936 var utvidelsen et faktum, og den nye banen kunne åpnes. Sommeren 1936 ble det også satt opp ei provisorisk hytte, foreningens første.Banen ble med årene for liten og kravet om greesbane presset på. Våren 1954 ble det satt igang arbeid for utvidelse av banen til 64 x 100 meter og isåing til gressbane. Dette arbeidet tok lang tid p.g.a anstrengt økonomi.Banen ble flittig brukt i åra framover. I 1976 ble Vestre Toten Kommunes nye baneanlegg på Reinsvoll, Reinsvoll Idrettspark, den nye hovedarena på Reinsvoll. Den gamle banen, som med tidene fikk navnet «Åklevoll», er fortsatt til stor nytte for Reinsvoll I.F.

REINSVOLL IDRETTSPARK

I forbindelse med byggingen av Reinsvoll Ungdomsskole, ble det bestemt at det skulle bygges en idrettsplass i kommunal regi i det samme området. Reinsvoll I.F hadde i dette tidsrommet planer om utvidelse og ombygging av Åklevoll. En god del midler var skaffet og planleggingsarbeidet var igang. Det ble da bestemt at disse midlene skulle skytes inn i Reinsvoll Idrettspark mot at Reinsvoll I.F skulle få fri tilgang til garderober og møterom på Reinsvoll Ungdomsskole.Arbeidet med Reinsvoll Idrettspark var ferdig sommeren 1976. Og Reinsvoll I.F hadde med det bruksretten på et av kommunens flotteste idrettsanlegg. Banen har siden 1976 blitt flittig brukt. Selv om den nå begynner å merke 17 års hardkjør, er banen fortsatt i god stand.Etter at Raufoss Badeland ble bygd, har Vestre Toten Kommune etterhvert fått annet enn idrettsanlegg å bruke å bruke pengene  på. Derfor har vi blitt pålagt av kommunen å ta over Reinsvoll Idrettspark fra 01.01.94 med 93-sesongen som prøveperiode.Dette vil påføre oss nye kostnader og mer dugnadsarbeid, men det vil også gi oss nye muligheter til økte inntekter. Vi må se det positive i å bli eiere av et så flott idrettsanlegg. Vi får nå muligheter til å skape et miljø rundt sportshytta og fotballbanen med f.eks. kafedrift på kampdager.Vi oppfordrer våre medlemmer til å stille opp om Reinsvoll Idrettspark slik at anlegget også i framtiden vil framstå som et av kommunens beste.

 LYSLØYPA

Den 16.november 1972 vedtok skigruppa å bygge lysløype på Reinsvoll. I denne forbindelse ble det valgt en egen lysløypekomite som skulle forberede og lede arbeidet. Denne bestod av Odd Gulbrandsen, Jan Gransjøen, Kristian Brennengen og Olaf Strandvik. Komiteen møtte stor velvilje hos grunneiere og i kommunen. Løypa ble kostnadskalkulert til kr. 113000,-.Det ble utført ca. 2000 dugnadstimer av 85 deltagere.Kl. 13.00 på juleaften 1973 kunne lysene for første gang tennes i lysløypa.En km. av løypa nærmest U-skolen gjenstod imidlertid. Denne delen ble fullført i 1974. Lysløypekomiteen anså seg dermed ferdige med arbeidet og overlot det videre ansvar til skigruppa. Senere har det blitt laget ei trimløype med lys ved Reinsvoll U-skole.