Sportslig utvalg Reinsvoll IF Fotball

Breaking news:

Vi har den store glede å meddele at det nå er opprettet et «Sportslig Utvalg i Reinsvoll IF Fotball»

Sportslig utvalg skal gi styret faglig innspill og ta ansvar for klubbens daglige, sportslige aktiviteter. Styret i Reinsvoll Fotball har gitt sportslig utvalg mandat til å planlegge og gjennomføre de arbeidsoppgavene, administrativt og sportslig, som fremgår for eksempel i sportsplan. Utvalget er også gitt mandat til ev revidering av sportsplan.

 

Viktige arbeidsoppgaver:

– Utarbeide/revidere sportsplan som skal godkjennes av styret.

-Sikre at hospiteringsplan og spiller på hospitering blir etterlevd.

-Se etter at sportsplan for talentutvikling blir etterlevd.

– Rådgivende organ for styret i sportslige spørsmål

– Rådgivende organ for trenere i sportslige spørsmål

– Overvåke at sportslige retningslinjer blir fulgt

I samarbeid med trenerkoordinator avholde jevnlige individuelle møter med hovedtrenere for å sikre at sportsplan blir fulgt. I tillegg å koordinere og lede et felles trenermøte før, under og etter sesongen for å trekke retningslinjer og fordele ansvar.

I samarbeid med trenerkoordinator utarbeide plan for oppstart og gjennomføring av trenerforum samt definere mål, planer og møtefrekvens.

Utvalget sitter i årsmøteperioden og konstituerer seg selv. Målgruppen for sportslig utvalg er først og fremst lagledere og trenere i klubben, men kan også omfatte spillere og foreldre-kontakter. Leder velges for to år av gangen.

Sportslig Utvalg 2017/2018

 

 

Navn
Telefon
E-post
Jørn Dragerengen
91855551
joerndragerengen@gmail.com
Espen Hagen
92051646
8espen.hagen@gmail.com
Kjersti Fremstad
47305713
kjer-fre@online.no
Bjørn Erik Frydenberg
41499199
bjorn.erik@oyhusmotor.no